Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden  mevrouw mr. J.J. van Vliet, advocaat

Artikel 1: Definities

 1. Mevrouw mr. J.J. van Vliet: advocaat, gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, hierna ‘de eenmanszaak’.
 2. Cliënt: degene met wie de eenmanszaak een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening aan de eenmanszaak, is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de eenmanszaak vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is exclusief verschotten.
 4. Verschotten: alle kosten die de eenmanszaak aan derden betaalt, bij de uitvoering van de aan de eenmanszaak verstrekte opdracht.
 5. Omzetbelasting: de belasting (BTW) die de eenmanszaak verplicht is in rekening te brengen over het honorarium.

 Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de eenmanszaak  aanvaarde opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van de cliënt.
 2. De algemene voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op door de eenmanszaak aanvaarde opdrachten in het kader van toevoegingen op basis van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtshulp voor zover daarmee verenigbaar.

Artikel 3: Overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat deze door de eenmanszaak is aanvaard. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdracht van een cliënt wordt eerst aanvaard, nadat deze zich met een in Nederland als legaal aanvaard legitimatiebewijs genoegzaam heeft geïdentificeerd.

 Artikel 4: Informatie

 1. De cliënt is jegens de eenmanszaak gehouden deze tijdig van alle informatie te voorzien die voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is of redelijkerwijs door de cliënt verschaft kan worden.
 2. Indien de cliënt jegens de eenmanszaak in gebreke is informatie te verschaffen of gedeclareerde bedragen te betalen, is de eenmanszaak gerechtigd de werkzaamheden op te schorten c.q. de overeenkomst op te zeggen. In geval van gefinancierde rechtsbijstand is de eenmanszaak gerechtigd de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken tot beëindiging van de gefinancierde rechtsbijstand over te gaan.

 Artikel 5: Declaratie

 1. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht.
 2. Ook de cliënt die een rechtsbijstandverzekering heeft, ontvangt van de eenmanszaak declaraties. De cliënt draagt zelf zorg voor het indienen van een verzoek tot vergoeding van de door de eenmanszaak in rekening gebrachte kosten bij de rechtsbijstandsverzekeraar.
 3. Voor zover mogelijk wordt iedere maand aan de cliënt gedeclareerd.
 4. De eenmanszaak kan de hoogte van de tarieven –aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald-  tussentijds aanpassen. In dat geval zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Voorschot en eigen bijdrage

 1. De eenmanszaak kan een voorschot op het honorarium en de verschotten verlangen. Het voorschot wordt naar keuze van de eenmanszaak verrekend met tussentijdse declaraties of de eindafrekening van de opdracht.
 2. Voor zaken die worden afgewikkeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt dat het voorschot de minimale eigen bijdrage bedraagt, zodat deze jaarlijks steeds wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien op grond van de afgegeven definitieve toevoegingsbeslissing een hogere eigen bijdrage wordt vastgesteld, dient de cliënt het verschil nadien uiterlijk binnen 14 dagen na de definitieve toevoegingsbeslissing bij te betalen.
 3. De eigen bijdrage die in het kader van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtshulp wordt betaald, wordt onder geen enkel beding terugbetaald aan de cliënt. Dit geldt eveneens, indien de cliënt besluit voor dezelfde opdracht een ander advocatenkantoor in te schakelen.

 Artikel 7: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen. Dit geldt ook wanneer de cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft, ook al heeft de verzekeraar (nog) niet uitbetaald. Indien de rechtsbijstandverzekeraar het verzoek van de cliënt tot vergoeding van de door de eenmanszaak in rekening gebrachte kosten afwijst, ontloopt de cliënt zijn betalingsverplichting ten aanzien van de eenmanszaak niet.
 2. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief btw). De eenmanszaak is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.
 3. Alleen betaling door overmaking op het bankrekeningnummer (NL56 INGB 0008075911, ten name van Van Vliet Advocaten) van de eenmanszaak dan wel contante betaling tegen behoorlijk bewijs van betaling, leidt tot kwijting van de schuld van de cliënt.
 4. Indien de eenmanszaak haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en ter zake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of  bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

Artikel 8: Derdengelden

De eenmanszaak van mr. J.J. van Vliet maakt geen gebruik van een stichting derdengelden en een daaraan gekoppelde derdengeldenrekening.

 Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de eenmanszaak komende eigen risico.
 2. Bij het inschakelen van hulppersonen zal de eenmanszaak steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De eenmanszaak is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen.

Artikel 10: Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen de eenmanszaak en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze rechtsverhouding(en) zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Alle aanspraken jegens de eenmanszaak vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de cliënt daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de gevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 11: Klachten

 1. De eenmanszaak (mevrouw J.J. van Vliet) hanteert een interne klachtenprocedure. De procedure is te raadplegen op de website: www.vanvlietadvocaten.n

Algemene Voorwaarden de heer mr. P.L.O. van de Waarsenburg, advocaat

 Artikel 1: Definities

 1. De heer mr. P.L.O. van de Waarsenburg, advocaat, gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, hierna “de eenmanszaak”.
 2. Cliënt: degene met wie de eenmanszaak een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening aan de eenmanszaak, is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de eenmanszaak vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is exclusief kantoorkosten en verschotten.
 4. Verschotten: alle kosten die de eenmanszaak aan derden betaalt, bij de uitvoering van de aan de eenmanszaak verstrekte opdracht.
 5. Kantoorkosten: kosten die verband houden met het gebruik en/of verbruik in en van het kantoor en de daarbij behorende attributen in de ruimste zin van die woorden;
 6. Omzetbelasting: de belasting (BTW) die de eenmanszaak verplicht is in rekening te brengen over het honorarium.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de eenmanszaak aanvaarde opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van de cliënt.
 2. De algemene voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op door de eenmanszaak aanvaarde opdrachten in het kader van toevoegingen op basis van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtshulp voor zover daarmee verenigbaar.

Artikel 3: Overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat deze door de eenmanszaak is aanvaard. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdracht van een cliënt wordt eerst aanvaard, nadat deze zich met een in Nederland als legaal aanvaard legitimatiebewijs genoegzaam heeft geïdentificeerd.

Artikel 4: Informatie

 1. De cliënt is jegens de eenmanszaak gehouden deze tijdig van alle informatie te voorzien die voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is of redelijkerwijs door de cliënt verschaft kan worden.
 2. Indien de cliënt jegens de eenmanszaak in gebreke is informatie te verschaffen of gedeclareerde bedragen te betalen, is de eenmanszaak gerechtigd de werkzaamheden op te schorten c.q. de overeenkomst op te zeggen. In geval van gefinancierde rechtsbijstand is de eenmanszaak gerechtigd de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken tot beëindiging van de gefinancierde rechtsbijstand over te gaan.

Artikel 5: Declaratie

 1. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht.
 2. Ook de cliënt die een rechtsbijstandsverzekering heeft, ontvangt van de eenmanszaak declaraties. De cliënt draagt zelf zorg voor het indienen van een verzoek tot vergoeding van de door de eenmanszaak in rekening gebrachte kosten bij de rechtsbijstandsverzekeraar.
 3. Voor zover mogelijk wordt iedere maand aan de cliënt gedeclareerd.
 4. De eenmanszaak kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald – tussentijds aanpassen. In dat geval zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Voorschot en eigen bijdrage

 1. De eenmanszaak kan een voorschot op het honorarium en de verschotten verlangen. Het voorschot wordt naar keuze van de eenmanszaak verrekend met tussentijdse declaraties of de eindafrekening van de opdracht.
 2. Voor zaken die worden afgewikkeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt dat het voorschot de minimale eigen bijdrage bedraagt, zoals deze jaarlijks steeds wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien op grond van de afgegeven definitieve toevoegingsbeslissing een hogere eigen bijdrage wordt vastgesteld, dient de cliënt het verschil nadien uiterlijk binnen 14 dagen na de definitieve toevoegingsbeslissing bij te betalen.
 3. De eigen bijdrage die in het kader van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtshulp wordt betaald, wordt onder geen enkel beding terugbetaald aan de cliënt. Dit geldt eveneens, indien de cliënt besluit voor dezelfde opdracht een ander advocatenkantoor in te schakelen.

Artikel 7: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen. Dit geldt ook wanneer de cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft, ook al heeft de verzekeraar (nog) niet uitbetaald. Indien de rechtsbijstandsverzekeraar het verzoek van de cliënt tot vergoeding van de door de eenmanszaak in rekening gebrachte kosten afwijst, ontloopt de cliënt zijn betalingsverplichting ten aanzien van de eenmanszaak niet.
 2. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief btw). De eenmanszaak is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.
 3. Alleen betaling door overmaking op het bankrekeningnummer (NL15 INGB 0003253227, ten name van PLO van de Waarsenburg) van de eenmanszaak dan wel contante betaling tegen behoorlijk bewijs van betaling, leidt tot kwijting van de schuld van de cliënt.
 4. Indien de eenmanszaak haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en ter zake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

 Artikel 8: Derdengelden

De eenmanszaak van mr. P.L.O. van de Waarsenburg maakt geen gebruik van een stichting derdengelden en een daaraan gekoppelde derdengeldenrekening.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de eenmanszaak komende eigen risico.
 2. Bij het inschakelen van hulppersonen zal de eenmanszaak steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De eenmanszaak is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen.

Artikel 10: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen de eenmanszaak en de cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit deze rechtsverhouding(en) zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Alle aanspraken jegens de eenmanszaak vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de cliënt daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de gevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 11: Klachten

1. De eenmanszaak (P.L.O. van de Waarsenburg) hanteert een interne klachtenprocedure. De procedure is te raadplegen op de website: www.vanvlietadvocaten.nl