Gebruiksovereenkomst

Informatie op de website

Er wordt getracht de op deze website aangeboden informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hiervoor kan Van Vliet Advocaten echter geen garanties geven. Bent u van mening dat de inhoud van deze website op enige wijze in strijd is met de wet, onjuistheden bevat, of rechten van derden misbruikt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. U kunt uw mening sturen naar info@vanvlietadvocaten.nl.Van Vliet advocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van de informatie aangeboden op onze website op welke manier dan ook.

Functioneren van de website

Van Vliet Advocaten garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Van Vliet Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, onderbrekingen of vertragingen. Bovendien is Van Vliet Advocaten niet aansprakelijk voor het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar Van Vliet Advocaten verzonden elektronische berichten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met websites die niet door Van Vliet Advocaten worden onderhouden zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Van Vliet Advocaten kan niet instaan voor de inhoud van deze websites en het functioneren daarvan, noch van de daarop aangeboden diensten en/ of producten.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Van Vliet Advocaten. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Van Vliet Advocaten.